വൃക്തിവൈശിഷ്ടൃങ്ങള്‍
1 പി.വി. ഗോപാലൻ മാസ്റ്റർ (1937-2011)
2 പി.കെ. അനന്തന്‍ നമ്പ്യാര്‍ (18** - 1982)
3 എം.ഒ. ഗോവിന്ദന്‍ നമ്പ്യാര്‍ (1919 - 1992)
4 L.N.K ടി സോമന്‍ (1966-1995)
5 കെ.എം വാസുദേവന്‍ (**** - ****)
6 പി.എന്‍. നമ്പ്യാര്‍ (**** - 1981)
7 കാനമഠത്തില്‍ ഒതേനന്‍ മാസ്റ്റര്‍ (**** - ****)
8 ടി. കണ്ണന്‍ വൈദ്യര്‍ (**** - 1988)
9 ഡോ: ഇ.പി. കേളു നമ്പ്യാര്‍ (**** - ****)
10 ഓളിയന്‍ രാമന്‍(**** - 1992)
11 എം. സി. മാധവന്‍ (**** - 1994)
12 മല്ലിയോടന്‍ രാമന്‍ (1*** - 1979)
13 മാച്ചാത്തി കുഞ്ഞിക്കണ്ണന്‍ (1918-1955)
14 എം.പി. ഗോവിന്ദന്‍ (**** - ****)
15 കെ.വി. കുമാരന്‍ (**** - ****)
16 കെ. കുഞ്ഞമ്പു (**** - ****)
17 തടിക്കടവന്‍ ഒതേനപ്പെരുവണ്ണാന്‍ (19** - 1998)
18 എം.ഒ. കേശവന്‍ നമ്പ്യാര്‍ (1919 - 1990)
19 എം.ഒ. ചാത്തുക്കുട്ടി നമ്പ്യാര്‍ (1915 - 1994)
20 പി.വി. ചാത്തുക്കുട്ടി നമ്പ്യാര്‍ (**** - 1990)
21 ആന്ത്രവളപ്പില്‍ കുഞ്ഞപ്പ (**** - 200*)
22 എ.വി.കൊട്ടന്‍ (**** - 2007)
23 കാക്കാമണി കുഞ്ഞമ്പു (**** - ****)
24 എം.ഒ. ദാമോദരന്‍ നമ്പ്യാര്‍ (**** - ****)
25 ടി.ടി.ഗോവിന്ദന്‍ മാസ്റ്റര്‍ (**** - ****)
26 ഇല്ലത്തുപുരയില്‍ കണ്ണന്‍ (**** - 1966)
27 കാനമഠത്തില്‍ ചെറിയ കുഞ്ഞമ്പു (**** - ****)
 

കൂവേരി ഫേസ്‌ബുക്കിലും

Facebook Image

തിരയുക