കാനമഠത്തില്‍ ഒതേനന്‍ മാസ്റ്റര്‍ (**** - ****)

ആദ്യകാലത്തെ അദ്ധ്യാപകനും വൈദ്യരുമ്മായിരുന്ന കാനമഠത്തിൽ ഒതേനൻ ഗ്രാന്റ് സ്കൂൾ മാനേജയായിരുന്നു. പുരോഗമന ചിന്താഗതിക്കാരായ ശ്രീ ഒതേനൻ പുരോഗമന ചിന്താഗതിക്കാരനും അടിയുറച്ച കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രവർത്തകനായിരുന്നു.

 

കൂവേരി ഫേസ്‌ബുക്കിലും

Facebook Image

തിരയുക